Privacyverklaring in het kader van de AVG

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

Bij Tour De Meern zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft Tour De Meern’s algemene privacy practices met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over deelnemers aan het door ons georganiseerde tourspel.

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals

  • Toegang tot en gebruik van onze website.

Als u onze website bezoekt, leggen we informatie vast, zoals accountgegevens, deelnemer gegevens, bank- en betalingsgegevens, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligings-technische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven.

  • Contact met onze organisatoren en/of medewerkers van onze IT-partners

Wanneer u als deelnemer een mail aan ons verstuurd of telefonisch contact heeft met de organisatie, verstrekt u ons ook gegevens (zoals naam, contactgegevens, bankgegevens), onder meer ten behoeve van inschrijving van uw account, aanmelden van de deelnemende lijsten en betaling van de deelnemende lijsten, maar ook ten behoeve van uitkeren van gewonnen prijzen en andere vormen van relatiebeheer.

Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een informatieverzoek of betaling (of het voorbereiden of opstellen daarvan), of teneinde de door u aangevraagde diensten te leveren (via onze website), doen we dit omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.
Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten van Tour de Meern, onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Tour de Meern en haar IT-partner implementeren naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals bankgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen).

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen: Rechtstreeks bij Tour de Meern via info@tourdemeern.nl.
Bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

Tour de Meern
23 mei 2018, De Meern.